8/9/11

MEMORIAS DE CLUBS: Na Estrada - 525 (2)


Primeira reunión. Cuestións prácticas.

“A primeira reunión foi extraoficial, para informar aos lectores interesados en continuar no club, dos requisitos que debían reunir os posibles candidatos a formar parte del, as vías polas que se lles convocaría e outras informacións de tipo organizativo. Nesta primeira reunión solicitóuselles que cubrisen unha folla preparada para tal fin cos seus datos (idade, curso, correo electrónico, DNI, preferencias lectoras), xustificándolles esta petición. Despois presentámonos oralmente todos/as e, en vez de explicar as súas preferencias lectoras como se lles solicitara, falaron das razóns polas que se integraron no club. Moitos xa formaran parte del en cursos anteriores e fixeron un resumo da súa andaina para os novos.
(...)
Posto que as reunións se celebrarían fóra do horario lectivo, entregóuselles unha folla para que a cubrisen os seus titores legais, e coa que os autorizaban a participaren nesta actividade.
Nesa primeira reunión tamén se lles amosou o blog do noso Club. (....)
Regalóuselle a libretiña a cada un dos participantes para que fosen tomando note das súas descubertas, dos proxectos de lectura, dos borradores para os comentarios no blog..."

No hay comentarios: