27/3/12

Máis ... memorias


                                                            Foto: Club Fendetestas
Club de lectura Aquis do IES Aquis Querquernis de Bande
"Entre os obxectivos, destacan:
Potenciar o acto de ler ao unir a dimensión privada e íntima coa dimensión pública que implica a escoita, discusión e comparación doutras sensibilidades e puntos de vista.
Compartir o lido con persoas de distintos niveis educativos, distintas idades, diversos posicionamentos estéticos e vitais, etc.
Comprender a obra literaria no contexto da súa creación; é dicir, saber que opinan dela o autor, o editor, o crítico literario, etc.
Apreciar a lectura como algo pracenteiro e fonte de coñecementos.
Fidelizar o alumno no uso das bibliotecas.
Descubrir no alumnado a sensibilidade literaria, cultivar o seu gusto e o pracer de ler, compensando a falta de estímulos familiares, sociais ou persoais
Ademais de todo o anterior, hai que recalcar que o obxectivo primordial é o de aumentar o pracer da lectura."

26/3/12

LEMBRANDO ... anacos de Memorias

Un Club recollía como obxectivos:
"Intercambiar experiencias onde se manifesten distintas opinións e emocións.
Compartir experiencias e contactar con outros clubes de lecturas do contorno próximo de forma virtual e física.
Utilizar os recursos da biblioteca do centro e a rede de bibliotecas da zona para realizar actividades de forma conxunta.
Aprender o manexo das TIC a partir de actividades voluntarias e pracenteiras (creación de blogs…).
Participar en actividades que oferten distintas entidades (concello, asocicións, bibliotecas, editoriais, librarías…)"
E tamén nos contan...
"Toda a publicidade se fixo insistindo moito no carácter voluntario e flexible das actividades.
A elección das lecturas fíxose tendo en conta os gustos e as idades dos componentes de cada grupo. Tamén se consultaron blogs doutros clubs de lectura, recomendacións de suplementos literarios, e dos propios alumnos. Intentouse alternar sempre a lectura en castelán coa lectura en galego priorizando esta última co fin de que o club actuase tamén como un instrumento normalizador do idioma."


Club de lectura Allarlibros do IES de Allariz

8/3/12

VOCES GALEGAS CONVIDAN A PARTICIPAR NO CONCURSO: "¿Qué estás leyendo?"


A OEI (Organización de Estados Iberoamericanbos) organiza un concurso de blogs de lectores, para rapaces de 12 a 15 anos. A convocatoria está xa aberta.
"Si tienes entre 12 y 15 años y eres alumno de un Instituto Enseñanza, la Organización de Estados Iberoamericanos – OEI-, te invita a participar en el concurso: ¿Qué estás leyendo?"

¿En que consiste?  
"En crear un blogue ou utilizar algúns que xa teñas, no que compartas a túa experiencia como lector/a. O blogue pódelo facer individualmente ou en grupo
A través desta bitácora poderás mostrarte en calquera das túas facetas como lector/a: como exploras, buscas, dubidas, elixes, descartas posibles lecturas; como comentas, preguntas, reelaboras, criticas e debates cos teus amigos sobre os textos. Como conectas a lectura con outros ámbitos coma o cine, o videoxogo, o teatro, a música, a fotografía, o deseño gráfico, a pintura...
A proposta é aberta e quere dar cabida a unha gran diversidade de orientacións, de temáticas e de linguas dos lectores, utilizando as amplísimas posibilidades de Internet como medio de publicación electrónica, que coñecedes tan bien.
Esta iniciativa trata de formar una amplia rede de blogues de lectores, onde os estudantes do espazo iberoamericano, podan darse a coñocer, conectarse e construír unha identidade como lectores."
Podes serguir lendo as bases neste enlace e escoitar as voces da nosa xente aquí, á beira dos escritores Skármeta, Lorenzo Silva,... ou do xornalista Ignacio Elguero."